Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484439

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 lipca 2014 r.
III SA/Gl 762/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie: podatku akcyzowego postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej 616 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych) wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 Kwietnia 2014 r. pełnomocnik M.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) r., nr (...) określającą wysokość zobowiązania podatkowego M. K., a zarazem zaległość podatkową w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2010 r. w kwocie (...) zł.

Zarządzeniem z dnia 30 maja 2014 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa do występowania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to wraz z prawidłowym pouczeniem doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 9 czerwca 2014 r. - co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 9 lipca 2014 r. M.K. przedłożył dwa egzemplarze podpisanej skargi, jednakże nastąpiło to po upływie terminu zakreślonego do uzupełnienia braków formalnych skargi

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem sformalizowanym i płatnym. Stąd dbałość ustawodawcy zarówno w zakresie szczegółowego określenia elementów pism procesowych, jak i terminowości ich składania, trybu ich opłacenia oraz określenia następstw niedochowania powyższych wymogów.

Pod ogólnym pojęciem przesłanek dopuszczalności zaskarżenia należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego, w tym wymogi dotyczące skargi rozumianej jako pismo procesowe.

Jeżeli chodzi o wymogi formalne skargi dotyczące jej treści, to należy zaznaczyć, że skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym, powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, w tym m.in. powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. zwana dalej p.p.s.a.).

Dlatego też, do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie zaś z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przy czym, jak stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do nadesłania pełnomocnictwa do skargi zostało skutecznie doręczone w dniu 9 czerwca 2014 r., a zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 16 czerwca 2014 r.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik strony skarżącej, pomimo upływu zakreślonego terminu, nie dopełnił czynności nakazanej przez Sąd, czyli nie nadesłał wymaganego pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze, Sąd postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanego przepisu Sąd orzekł jak w punkcie 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.