Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 września 2008 r.
III SA/Gl 750/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jolanta Skowronek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. F. (F.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) r. skarżący J. F. domagał się zwolnienia od kosztów sądowych (tj. opłat sądowych i wydatków).

W uzasadnieniu powyższego podał, iż sam prowadzi gospodarstwo domowe. Tymczasem nie posiada żadnych źródeł utrzymania. Z dniem (...) r. utracił bowiem status (...) z (...) w kwocie (...) zł. Ponadto nie posiada żadnego majątku, z wyjątkiem zgromadzonych na koncie oszczędności w wysokości (...) zł. Te jednak z uwagi na stan zdrowia i (...) zmuszony jest przeznaczyć na (...) i (...).

Dodatkowo jako uzupełnienie złożonego wniosku do akt sprawy nadesłano kserokopie:

-

zeznań podatkowych za lata (...) i (...), gdzie wykazano dochód do opodatkowania w kwocie (...) zł i (...) zł;

-

zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania skarżącego jako (...) z (...), który pobierał do dnia (...) r.;

-

kart informacyjnych (...) wraz z orientacyjnym wyliczeniem (...);

-

umowy o pracę z dnia (...) r., z której wynika, iż skarżący zatrudniony jest na czas (...), tj. do (...) r. za wynagrodzeniem w kwocie (...) zł;

-

wyciąg z rachunku bankowego, którego saldo wynosi (...) zł;

-

zawiadomienia Sądu Rejonowego w O. Wydziału (...), z którego ustalono, iż na podstawie umowy (...) z dnia (...) r.

prawo własności nieruchomości przy ul. (...) w O., wpisano na rzecz (...) skarżącego z zastrzeżeniem (...) jej użytkowania przez J. F. i U. F.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono, co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy).

Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje - stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przewidziana w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przesłanka zwolnienia J. F. (F.) z obowiązku uiszczania opłat sądowych i wydatków została spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego wniosku.

Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy - przeprowadzona w oparciu o podniesione okoliczności oraz załączone do akt kserokopie dokumentów - prowadzi do wniosku, iż dochody skarżącego z tytułu (...)

w kwocie (...) zł brutto nie są wystarczające na poniesienie występujących w sprawie kosztów sądowych. Tym bardziej, że J. F. z uwagi na stan swojego zdrowia zmuszony jest ponosić dodatkowe wydatki związane z (...) i (...) (vide: dołączone do akt dokumenty źródłowe).

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.