Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 3 listopada 2008 r.
III SA/Gl 748/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: zasądzić adwokatowi J.B. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach) kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych) podwyższaną o podatek od towarów i usług wg stawki 22% w kwocie (...) zł (słownie: (...) zł), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 grudnia 2005 r. sygn. akt I SA/Gl 1554/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ustanowił dla skarżącego Z.M. adwokata z urzędu. Wyznaczony adwokat J.B., na podstawie upoważnienia zastępowany przez aplikantkę adwokacką K.I., na rozprawie w dniu 27 października 2008 r., złożył wniosek o przyznanie kosztów adwokackich tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wyrokiem z dnia 27 października 2007 r. Sąd oddalił skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków. Stosownie zaś do przepisu § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348, ze zm.) wynagrodzenie adwokata w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji, w sprawach w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - (...) zł. Stosownie z kolei do § 3 cytowanego rozporządzenia, stosowną opłatę z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności. Mając na uwadze powyższe, Sąd przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie (...) zł, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług wg stawki 22%.