Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 października 2008 r.
III SA/Gl 746/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Wujek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po przeprowadzeniu w dniu 5 września rozprawy, wydał wyrok w sprawie ze skargi K. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych

Dnia 9 września (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik K. H. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z wnioskiem o "sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 września 2008 r.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjnej jest postępowaniem sformalizowanym i polega głównie na wymianie pism, stąd dbałość ustawodawcy w zakresie szczegółowego określenia wymogów skuteczności pism procesowych i rygoru ich niedochowania. Do takich przepisów należy przepis art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - zgodnie z którym w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia biegnie zatem od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (w przypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym).

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego wydaniem nie wywołuje skutków prawnych i z tego powodu nie może być uznane za wniosek, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a. (post. NSA z dnia 9 września 2004 r., OZ 404/04, niepubl.; post. NSA z dnia 29 listopada 2007 r., II OZ 1204/07, LEX nr 325045).

Ogłoszenie wyroku może być - stosownie do art. 139 § 1 p.p.s.a. - odroczone na okres do czternastu dni. Termin ten może być przedłużany tylko raz i co najwyżej o siedem dni. Zawsze jednak początkiem biegu terminu na złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia nie jest dzień przeprowadzenia rozprawy, lecz dzień ogłoszenia wyroku.

W przedmiotowej sprawie ogłoszenie wyroku nastąpiło 15 września 2008 r. Ten dzień stanowił zatem cezurę dla początku biegu 7-dniowego terminu na złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia. Pełnomocnik skarżącego dnia 9 września wystosował wniosek o sporządzenie uzasadnienia w przedmiotowej sprawie, który wpłynął do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dnia 12 września 2008 r., a zatem przed ogłoszeniem wyroku w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z przedstawionym poglądem judykatury wniosek ten nie może wywołać skutków prawnych.

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 p.p.s.a.).

Wobec powyższego, uwzględniając przytoczoną argumentację Sąd orzekł jak w sentencji.