Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 czerwca 2009 r.
III SA/Gl 742/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wezwaniem z dnia 25 marca 2009 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. Wpis w wysokości (...) zł miał być uiszczony w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu doręczenia wezwania.

Wezwanie to doręczono stronie skarżącej w dniu (...) r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej ww. wezwanie.

Do tej pory nie uiszczono wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami o których mowa w tym przepisie są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca będąc prawidłowo wezwaną do uiszczenia wpisu - w ogóle wpisu sądowego od skargi nie uiściła.

Mając powyższe na uwadze Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.