Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723124

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 września 2019 r.
III SA/Gl 725/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. zaskarżono decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za uiszczanie gier na automatach poza kasynem gry. Skarga nie zawierała podpisu.

Na mocy zarządzenia z 26 lipca 2019 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie oraz podanie swojego numeru PESEL. Wezwano go także do uiszczenia wpisu od skargi.

Przesyłka zawierająca wskazane wezwania została doręczona w dniu 8 sierpnia 2019 r. Do obu czynności wyznaczono termin 7 dni i zastosowano rygor odrzucenia skargi. Do tej pory nie uzupełniono jej braku formalnego skargi ani też nie uiszczono wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a." każde pismo wnoszone do sądu winno zawierać podpis osoby je wnoszącej. Natomiast zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. gdy pismo procesowe jest pierwszym w sprawie winno zawierać numer PESEL strony będącej osobą fizyczną.

W razie gdy pismo posiada braki uniemożliwiające nadanie mu biegu stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie. Natomiast gdy braki formalne skargi nie zostaną uzupełnione, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuci ją na posiedzeniu niejawnym.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wskazano powyżej, przesyłka zawierająca wezwania do usunięcia braków formalnych skargi i do uiszczenia wpisu została doręczona w dniu 8 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że termin do dokonania tych czynności upłynął bezskutecznie w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.