Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721667

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 września 2019 r.
III SA/Gl 718/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. strona skarżąca działająca przez pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na opisaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2019 r. wezwano stronę skarżącą do złożenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.) dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa oraz do nadesłania pełnomocnictwa procesowego (lub jego odpisu) do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Nadto wezwano do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 400 zł.

Przesyłka zawierająca wezwania do wykonania powyższych obowiązków została prawidłowo doręczona stronie skarżącej w dniu 12 sierpnia 2019 r., co wynika z dokumentu zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych. W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 19 sierpnia 2019 r. braki formalne i fiskalne skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu sądowym przez organy lub osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przepis art. 29 p.p.s.a. stanowi natomiast, że przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Ponadto zgodnie z art. 37 § p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Strona skarżąca została wezwana do złożenia pełnomocnictwa oraz dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa. Powyższe braki formalne skargi mogą zostać uzupełnione w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Z kolei nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi stanowi podstawę do jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, braki te nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 19 sierpnia 2019 r. Zatem już z tego powodu skargę należało odrzucić. Ponadto w zakreślonym przez Sąd terminie strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi. Natomiast po myśli art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.