Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 sierpnia 2008 r.
III SA/Gl 710/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

przewodniczący Asesor sądowy Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego AR i MR w C. z dnia (...) nr (...) o uchyleniu w całości decyzji w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej strona skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania wskazanej decyzji.

W skardze zarzuciła: brak należytego rozpoznania sprawy polegający na nieuwzględnieniu stopnia zaawansowania prac modernizacyjnych oraz sytuacji zdrowotnej skarżącego, uniemożliwiającej terminowe zakończenie robót, naruszenie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich poprzez odmowę wyznaczenia skarżącemu dodatkowego terminu na zakończenie prac modernizacyjnych, oparcie się wyłącznie na oświadczeniu z dnia (...) o zakończeniu prac modernizacyjnych pomimo wykazania, że w momencie składania oświadczenia strona miała przynajmniej częściowo zniesioną zdolność kierowania swym postępowaniem i rozpoznania rzeczywistej treści składania oświadczenia. Wskazując powołane zarzuty zawnioskowała o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. przekazał skargę Sądowi nie rozpoznając wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Zasadą jest więc wykonywanie zaskarżonych aktów mających przymiot ostateczności. Wstrzymanie wykonania może nastąpić bądź przez organ, którego decyzja jest skarżona bądź przez sąd administracyjny, na etapie postępowania sądowego.

W myśl art. 61 § 3 ustawy po przekazaniu sądowi skargi może on, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności organu administracji, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania - co w rozpatrywanej sprawie nie ma miejsca.

Na wstępie zauważyć należy,iż skarżący w sposób szczególny nie uzasadnił wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji argumentując go jedynie zarzutami skargowymi.

Dalej podnieść trzeba, iż konsekwencją prawną zaskarżonej decyzji jest cofnięcie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, która to pomoc przyznana została w wysokości (...) zł, z czego pierwsza rata pomocy została wypłacona w kwocie (...) zł, natomiast wypłaty drugiej raty płatności przyznanej pomocy zaniechano. W tej sytuacji ustawowe przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w zakresie: niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków należy rozpatrywać w aspekcie obowiązku zaspokojenia roszczeń organu w zakresie zwrotu pierwszej raty przyznanej płatności pomocy finansowej. Zważyć jednak należy, iż zwrot pierwszej raty płatności następuje na zasadach i w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie zaś z ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 264) a to art. 11. ust. 4. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków: 1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 2)krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie; 3) krajowych, przeznaczonych na udzielanie dopłat, przy czym do należności, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty (art. 11ust. 5 ustawy). Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 5, przysługują Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji. Prezes Agencji może upoważniać pracowników Agencji do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 4 (art. 11 ust. 6 ustawy). Do egzekucji należności o których mowa w ust. 4 stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 11 ust. 8). Z powołanych przepisów wynika zatem, iż warunkiem zobowiązania do zwrotu pierwszej raty pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej przyznanej E. S. będzie dopiero wydanie odrębnej decyzji administracyjnej przez uprawniony organ.

Przesłane przy skardze na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego akta administracyjne nie zawierają decyzji, stosownie do której zwrot pierwszej raty płatności byłby wymagalny i miałby nastąpić przez stronę skarżącą. Zatem nie ma obecnie podstaw do żądania przez organ zwrotu pierwszej raty płatności w kwocie (...) zł. To natomiast oznacza, iż nie można uznać by w obecnej sytuacji istniało niebezpieczeństwo wyrządzenia stronie skarżącej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Decyzja ostateczna, o wstrzymanie wykonania której zawnioskował skarżący w skardze nie jest bowiem decyzją nadającą się i podlegającą wykonaniu w formie zobowiązania skarżącego do zwrotu otrzymanej już pomocy. Ma ona bowiem charakter wyeliminowujący z obrotu prawnego decyzji przyznającej świadczenie. Natomiast może stanowić podstawę - jak już wyżej wskazano - do wydania odrębnego rozstrzygnięcia, które już będzie podlegało egzekucji.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym na postawie art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.