Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 czerwca 2009 r.
III SA/Gl 7/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: odmówić prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 6 marca 2009 r. Sąd oddalił skargę na wskazaną wyżej decyzję. Pełnomocnik skarżącej złożył skargę kasacyjną od tegoż wyroku, do której dołączył złożony na urzędowym formularzu "PPF" wniosek o prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że sytuacja materialna, w jakiej obecnie znajduje się nie pozwala jej wygospodarować środków pieniężnych na koszty sądowe. Od ponad (...) lat nie osiąga ona dochodów, ze względu na hipotekę na nieruchomości nie posiada możliwości spieniężenia majątku. Jej młodsza córka choruje na (...), co wiąże się z całodobową opieką, ponadto stwierdzono u niej (...), powikłania zmierzające do choroby (...) stwierdzono również u starszej córki skarżącej. Obie córki są utrzymywane przez mąż skarżącej. Jako składnik majątku skarżąca wskazała dom w zabudowie szeregowej obciążony hipoteką a jako przedmioty wartościowe udział w nieprowadzącej działalności spółce z o.o. w wysokości (...)%.

Skarżąca w toku sprawy złożyła już wniosek o prawo pomocy w analogicznym zakresie. Wówczas to postanowieniem z 14 lipca 2008 r. tutejszy Sąd odmówił prawa pomocy. Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem skarżącej. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 30 września 2008 r. (sygn. akt I FZ 376/08) oddalił to zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Z treści art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) wynika, że postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być zmieniane i uchylane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były one zaskarżone a nawet prawomocne.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie Sąd wydał juz postanowienie odmawiające skarżącej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, zatem w niniejszym postępowaniu wpadkowym należało w pierwszej kolejności zbadać czy skarżący powołał we wniosku nowe okoliczności, których nie podniósł uprzednio. W odpowiedzi na powyższe pytanie stwierdzić należy, że skarżąca w przeważającej części wniosku podała te samych informacje, które Sąd w postanowieniu z 14 lipca 2008 r. uznał za niewystarczające do przyznania jej prawa pomocy, które to stanowisko w całości podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Należy podkreślić, że do wydania postanowienia na podstawie art. 165 p.p.s.a. warunkiem koniecznym jest zmiana okoliczności mająca charakter obiektywny a nie zmiana stanowiska Sądu. Zasadniczą przyczyną odmowy prawa pomocy był stan majątkowy małżonka skarżącej oraz jego obowiązek alimentacyjny i w tym zakresie skarżąca żadnych nowych okoliczności nie podała. Nie wykazała również by choroba młodszej córki oraz niepomyślne rokowania u starszej wiązały się to z istotnym obciążeniem finansowym skarżącej, uniemożliwiającym uiszczenie wpisu od skargi kasacyjnej.

Kierując się powyższym Sąd na podstawie art. 165 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.