Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 października 2008 r.
III SA/Gl 690/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Karpińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 27 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S. A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w rubrum postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 października 2008 r. w zakresie nazwy strony skarżącej w ten sposób, że przed słowem "A" wpisać "A".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 9 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zawiesił postępowanie w sprawie.

Na skutek oczywistej omyłki w postanowieniu tym błędnie oznaczono nazwę strony skarżącej jako "A" S. A. w K., zamiast prawidłowej nazwy - "A" S. A.

w Katowicach.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz w oparciu o art. 156 § 2 w związku z art. 166 tej ustawy orzeczono jak w sentencji.