III SA/Gl 668/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2706872

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 sierpnia 2019 r. III SA/Gl 668/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie: kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 5 lipca 2019 r. Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.080 zł.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie skarżącej siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 5 lipca 2019 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych złożonej skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanego jednego egzemplarza skargi ewentualnie własnoręcznego podpisania skargi znajdującej się w aktach sprawy.

Również na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 5 lipca 2019 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi lub jego uwierzytelnionego odpisu celem dołączenia do akt sądowych.

Powyższe wezwania zostały przesłane na adres Kancelarii pełnomocnika skarżącego podany w aktach sprawy i odebrane przez upoważnionego pracownika 22 lipca 2019 r. co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

W terminie wyznaczonym, który upłynął w dniu 29 lipca 2019 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu od skargi ani nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanej regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonego aktu, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jednym z wymogów dotyczących każdego pisma w postępowaniu sądowym jest - zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. - podpis strony. W myśl art. 49 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jeżeli pismo strony (skarga) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W przedmiotowej sprawie skarga nie została podpisana. W związku z tym pełnomocnik strony skarżącej został wezwany przez Sąd do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez jej własnoręczne podpisanie, pod rygorem odrzucenia skargi. W wyznaczonym terminie nie złożył do Sądu własnoręcznie podpisanej skargi a także nie podpisał skargi znajdującej się w aktach sprawy.

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., skarga powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis takiego pełnomocnictwa (vide: art. 37 § 1 powołanej wyżej ustawy).

Zgodnie z art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników, ponadto art. 35 § 1 p.p.s.a. stwierdza, iż pełnomocnikiem strony może być między innymi adwokat lub radca prawny, jednakże na mocy art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa, przy czym adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Z powyższego wynika, że brak dokumentu określającego umocowanie do wniesienia skargi stanowi brak formalny tej skargi, który uniemożliwia nadanie jej biegu. Zgodnie natomiast z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie obliguje Sąd do jej odrzucenia.

W przedmiotowej sprawie stronie skarżącej skutecznie doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 22 lipca 2019 r. W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 29 lipca 2019 r.

W niniejszej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania do wykonania opisanych obowiązków, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi a także nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Skutkiem tego uchybienia w aktach sprawy znajduje się niepodpisana i nieopłacona skarga a także brak jest dokumentów wykazujących umocowania pełnomocnika do działania w imieniu skarżącego.

Z przytoczonych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. obowiązany był skargę odrzucić, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.