Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402220

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 650/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 22 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi "A" S.A. w R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. "A" S.A. w R. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 kwietnia 2012 r. wezwano skarżącą spółkę do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi przez:

1.

złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, ewentualnie odpisów tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w treści art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jedn.), zwanej dalej p.p.s.a.

2.

złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przez osoby, które udzieliły pełnomocnictwa (aktualny odpisu KRS - oryginału lub odpisu potwierdzonego za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami art. 48 § 3 p.p.s.a.).

Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin informując zarazem, iż niezastosowanie się do wezwania w terminie wskazanym spowoduje odrzucenie wniesionej skargi.

W terminie wyznaczonym skarżąca spółka nadesłała za pismem przewodnim pełnomocnictwo z dnia (...) r. oraz wydrukowaną informację o podmiocie z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., skarga powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis takiego pełnomocnictwa (vide: art. 37 § 1 powołanej wyżej ustawy).

Podobnie z art. 28 § 1 cyt. ustawy wynika, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonujące czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu mają obowiązek przy pierwszej czynności w postępowaniu wykazać swoje umocowanie do działania stosownym dokumentem (vide: art. 29 powołanej wyżej ustawy). Zaznaczyć tu należy, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym (...) (vide: art. 48 § 3 powołanej wyżej ustawy).

W ocenie Sądu przedstawiony przez pełnomocnika wydruk z elektronicznej wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie spełnia wymogów wykazania umocowania organu osoby prawnej, o którym mowa w art. 29 p.p.s.a. Choć przepis ten nie precyzuje o jaki dokument chodzi, co jest uzasadnione ze względu na wielość podmiotów, które regulacja ta obejmuje i ich form organizacyjnych, uznać należy, że umocowanie takie musi mieć bądź formę dokumentu urzędowego (wyciąg z określonego rejestru, uchwała podjęta przez organ jednostki samorządu terytorialnego) bądź prywatnego (np. wyciąg ze statutu lub regulaminu organizacyjnego danej jednostki). Wydruku z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie można uznać za posiadający walor dokumentu w opisanym wyżej rozumieniu. Nie ulega wątpliwości, że moc dokumentów urzędowych mają wydawane przez Centralną Informację w formie papierowej odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz informacje z Rejestru (por. art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację ma pobrany samodzielnie wydruk komputerowy od dnia 1 stycznia 2012 r. (por. art. 4 ust. 4aa tej ustawy dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851)), ale jedynie wtedy, gdy posiada cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy zawierający aktualne informacje o podmiocie umożliwia jego weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, jeżeli posiada cechy określone § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760), jak choćby formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia oraz identyfikator wydruku. Tymczasem przedłożony przez pełnomocnika wydruk jest pozbawiony owych cech decydujących o nadaniu mu szczególnego znaczenia zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wobec powyższego Sąd uznał, iż w rozpatrywanej sprawie strona skarżąca nie uzupełniła sprecyzowanych wcześniej braków formalnych - zatem wniesioną przez nią skargę należało odrzucić po myśli art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.