Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402215

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 611/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.k. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia (...) r. k.k. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...), uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) r. o nr (...) dotyczącą wymiaru należności celnych.

Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 16 kwietnia 2012 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 złotych. Wezwanie z 2 maja 2012 r. zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie zostało doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w siedzibie skarżącej dnia (...) r.

W terminie wyznaczonym do uiszczenia wpisu, który upłynął w dniu (...) r. strona nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi warunek, którego spełnienie jest konieczne dla nadania jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W sytuacji zatem gdy, strona skarżąca została dnia (...) r. wezwana do uiszczenia wpisu i w zakreślonym siedmiodniowym terminie do dokonania tej czynności nie uiściła wpisu od skargi, skargę należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.