Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402214

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 610/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 11 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi P.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. A.B. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia (...) (...), w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako osoby trzeciej za zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 kwietnia 2012 r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin informując zarazem, iż niezastosowanie się do wezwania w terminie wskazanym spowoduje odrzucenie wniesionej skargi zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jedn.), zwanej dalej p.p.s.a. Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 kwietnia 2012 r. wezwano również stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi, nadesłał jedynie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., skarga powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który przy pierwszej czynności procesowej obowiązany jest dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis takiego pełnomocnictwa (vide: art. 37 § 1 powołanej wyżej ustawy).

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca nie uzupełniła sprecyzowanych wcześniej braków formalnych - zatem wniesioną przez nią skargę należało odrzucić po myśli art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sytuacji, gdy skarga podlega odrzuceniu nie będzie rozpoznawany z uwagi na brak konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.