Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817226

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
III SA/Gl 600/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w zakresie wniosku o zawieszenie postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego. 2 3 4

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.