Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2073092

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 lipca 2016 r.
III SA/Gl 532/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Leszek Wolny po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: 1. zwolnić skarżącą z obowiązku uiszczenia części każdorazowej opłaty sądowej, przekraczającej kwotę 200 (dwieście) zł; 2. w pozostałym zakresie odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. skarżąca spółka, reprezentowana przez pełnomocnika procesowego z wyboru w osobie adwokata, złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku strona opisała przebieg postępowania podatkowego, będącego przedmiotem skargi inicjującej niniejsze postępowanie sądowe. Spółka oświadczyła, że nie posiada żadnych nieruchomości, ani ruchomości o wartości finansowej większej od znikomej. Konieczność zbycia ruchomości doprowadziłaby wnioskodawcę do braku płynności finansowej i uniemożliwi pokrywanie bieżących i niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem spółki.

Z oświadczenia o majątku i dochodach wynika, że kapitał zakładowy spółki zamyka się w kwocie 100.000 zł, natomiast wartość środków trwałych wnioskodawcy wynosi 41.430 zł, a wg bilansu, w ostatnim roku obrotowym spółka poniosła stratę w wysokości

Z oświadczenia zawartego na urzędowym formularzu PPPr wynika, że spółka posiada rachunek bankowy w B a stan konta wynosi

Spółka dołączyła do druku urzędowego formularza PPPr: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. i rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ewidencję środków trwałych spółki obrazujących ich stan na marzec 2016 r.

W tym stanie rzeczy, pismem z dnia 1 czerwca 2016 r. referendarz sądowy wezwał skarżącą spółkę o nadesłanie (w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania) szeregu dokumentów, mających zobrazować jej rzeczywisty i aktualny stan majątkowy, w tym także o przedstawienie wyciągów z posiadanych przez spółkę rachunków bankowych obrazujących operacje dokonywane w ich ramach w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W odpowiedzi na to wezwanie, do akt sprawy nadesłano: postanowienie Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r. w przedmiocie zabezpieczenia majątku wnioskującej spółki przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego; wyciąg z rachunku bankowego spółki w B za czerwiec 2016 r.; raport kasowy za czerwiec 2016 r. (obrazujący stan gotówki w kasie spółki na dzień 31 maja 2016 r.); deklaracje VAT - 7 za okres od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.; zeznania podatkowe CIT - 8 za rok 2014 i 2015.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części (...) lub obejmuje tylko ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Odnosząc się do wniosku skarżącej spółki o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, należy wskazać treść art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym prawo pomocy może być przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym, jeżeli wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Jednocześnie podkreślić należy, że regulacja normatywna w zakresie prawa pomocy w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, zgodnie z treścią art. 246 § 2 in principio p.p.s.a., ma charakter uznaniowy. Oznacza to, iż nawet gdyby przesłanka braku dostatecznych środków na poniesienie występujących w sprawie opłat byłaby spełniona, rozpoznający wniosek nie musi przychylić się do żądania strony, a jedynie może przyznać prawo pomocy, jeżeli wedle jego uznania będzie to konieczne dla zapewnienia stronie konstytucyjnego prawa do sądu.

Na potrzeby niniejszego postępowania wpadkowego należy ustalić wysokość wpisu sądowego od skargi w przedmiotowej sprawie sądowoadministracyjnej, choć czynność ta nie znajduje się w zakresie kompetencji referendarza sądowego. Przyjąć jednak należy wartość przedmiotu zaskarżenia podaną w skardze oraz na druku urzędowego formularza PPPr - 13.692.272 zł. W takim przypadku należy pobrać wpis stosunkowy, który wyniesie 100.000 zł (na podstawie 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że skarżąca spółka dołączyła do wniosku o przyznanie prawa pomocy komplet dokumentów i materiałów źródłowych niezbędnych do rozpoznania wniosku. Wnioskodawca przedstawiła w sposób kompletny i wyczerpujący swój aktualny stan finansowy. Nie zdołała jednak wykazać, że jej aktualna sytuacji finansowa zasługuje na uwzględnienie jej wniosku w całości. W ocenie bowiem rozpoznającego wniosek, skarżąca spółka jest w stanie uiścić tytułem wpisu sądowego od skargi kwotę, stanowiącą drobną cząstkę wpisu sądowego od skargi.

Skarżąca spółka rzeczywiście znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W ubiegłym roku podatkowym spółka poniosła stratę, a analiza deklaracji VAT - 7 wskazuje na to, że spółka rzeczywiście nie wykazuje obrotu, tzn. nie dokonuje czynności gospodarczych.

Stwierdzić jednak należy, że w kasie spółki znajdowała się na dzień 31 maja 2016 r. kwota 36.307,46 zł. Jest to więc żywa gotówka, którą spółka dysponowała w momencie zainicjowana postępowania sądowoadministracyjnego.

W ocenie rozpoznającego wniosek, spółka powinna być w stanie uiścić kwotę 200 zł tytułem wpisu sądowego od skargi. Kwota ta stanowi zaledwie 0,2% kwoty którą wnioskodawca byłaby zobowiązana uiścić w przypadku odmowy przyznania prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.