Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 482/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowa stwierdzenia i zwrotu nadpłaty) postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r. nr (...) Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia (...) r. odmawiającą stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych, dla których obowiązek podatkowy powstał w dniu (...) r. w kwocie (...) zł.

W skardze z dnia (...) r. strona skarżąca zarzuciła między innymi naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię art. 72 § 1 i art. 78 § 1 i art. 79 § 2 pkt 1a ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez brak podstaw do zwrotu nienależnie pobranej kwoty podatku akcyzowego, naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię art. 2 ust. 4 i art. 20 ust. 1 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz.UE.L Nr 283 z późn. zm.), naruszenie prawa materialnego, a to art. 3 Dyrektyw Rady 95/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontroli (Dz.Urz.UE.L Nr 76 z późn. zm.) polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN 27101981 objęte są wspólnotowym systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zwrot kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o nie uwzględnienie powyższych wniosków i oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt I GSK 1017/10 (publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a. przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o których mowa w art. 2 pkt 2 w związku z poz. 2 załącznika nr 2 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), w tym produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, mieści się w upoważnieniu do wprowadzenia lub utrzymania podatków, określonym w art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U.UE. L 92.76.1) ?".

W związku z tym iż strona skarżąca stawia zarzut naruszenia art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U.UE. L 92.76.1), art. 2 pkt 1 i 2 art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w związku z przepisami Ordynacji podatkowej (ustalenie braku podstaw do zwrotu nienależnie pobranej kwoty podatku akcyzowego), w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia prawnego przez Naczelny Sąd Administracyjny ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Zaistniała zatem przesłanka zawieszenia postępowania, określona w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowił zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w przedmiocie zagadnienia przedstawionego w powyższym postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.