Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402203

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 470/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Wolny (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: 1. zwolnić skarżącą z obowiązku uiszczenia części każdorazowej opłaty sądowej przekraczającej kwotę 1.000 (jeden tysiąc) zł; 2. w pozostałym zakresie odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na ww. decyzję, strona skarżąca zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i dołączyła wniosek o prawo pomocy na urzędowym formularzu PPPr.

W uzasadnieniu wniosku strona podała, że jest w trudnej sytuacji finansowej. W roku 2011 spółka poniosła stratę w wysokości (...) zł. Strona ma problemy z wynajęciem lokalu na sklep oraz ze słabymi wynikami finansowymi sklepu "(...)", który jest prowadzony przez spółkę.

Działalność gospodarcza prowadzona przez spółkę pochłania duże koszty - w rzeczywistości są to koszty utrzymania obiektu. Spółka nie może go jednak sprzedać, ponieważ jest on obciążony hipoteką. Wierzycielem hipotecznym jest organ podatkowy.

Z oświadczenia o majątku i dochodach wynika, że kapitał zakładowy spółki zamyka się w kwocie (...) zł, natomiast wartość środków trwałych wynosi (...) zł. Z kolei na rachunku bankowym spółki znajduje się kwota 6.941,77 zł.

Do wniosku spółka załączyła: bilans (z uwzględnieniem bufora) za rok 2011; jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora za rok 2011 i wyciąg z rachunku bankowego spółki z dnia (...) r.

Pismem z dnia (...) r. referendarz sądowy wezwał skarżącą spółkę o nadesłanie (w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania) szeregu dokumentów, mających zobrazować jej rzeczywisty i aktualny stan majątkowy.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia i uprawdopodobnienia danych zwartych we wniosku o prawo pomocy, wnioskodawca nadesłała: zeznania podatkowe CIT - 8 za 2010 i 2011 r.; deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT - 7) za okres od (...) r. do (...) r.; raport kasowy - stan na dzień (...) r.; ewidencję środków trwałych oraz wyciągi z rachunku bankowego spółki z okresu od lutego do połowy maja bieżącego roku.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części (...) lub obejmuje ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Odnosząc się do wniosku skarżącej spółki obejmującego częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, należy wskazać treść art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym prawo pomocy może być przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym, jeżeli wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Z przedłożonego przez spółkę materiału źródłowego wynika, że spółka faktycznie znajduje się w relatywnie niekorzystnej sytuacji. Do wniosku takiego można dojść analizując bilans spółki oraz rachunek zysków i strat. Spółka poniosła z końcem ubiegłego roku stratę - strata ta jest dwukrotnie wyższa, aniżeli strata poniesiona z końcem roku 2010. Jednak na podobnym poziomie znajdują się zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, choć de facto wzrosły (z (...) zł na koniec 2010 r. do (...) na koniec roku ubiegłego). Jest to jednak generalna ocena całokształtu kondycji finansowej spółki, ocena oparta na analizie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Strata, którą spółka ponosi wykazana jest również w zeznaniach podatkowych CIT - 8 za lata 2010 i 2011.

Istotna jest jednak przede wszystkim aktualna kondycja finansowa spółki, wynikająca z analizy jej bezpośredniego działania w obrocie gospodarczym. Źródłem tej analizy jest, przykładowo, ocena rachunku bankowego spółki i jej raportu kasowego.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że z nadesłanych deklaracji VAT - 7 wynika, że spółka prowadzi działalność gospodarczą w sposób ciągły, na podobnym poziomie. Deklaracje te wskazują na to, że spółka wykazuje obrót, który jest stabilny. Podstawa opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług waha się w kwocie od (...) zł (październik 2011 r.) do (...) zł (luty 2012 r.).

Z raportu kasowego sporządzonego za kwiecień 2012 r. wynika, że do kasy spółki regularnie wpływają określone kwoty pieniężne, które po uwzględnieniu rozchodu, dają wyraźny przychód (przekraczający kwotę (...) zł).

Z kolei analiza przedłożonego przez spółkę rachunku bankowego wykazuje, że na koncie spółki pojawia się regularnie określona gotówka. Istnieją podmioty, które w sposób ciągły i regularny dokonują transakcji uznaniowych na konto spółki: "(...)" S.C. w O.; "(...)" Sp. z o.o. w P.; "(...)" Sp. j. w B., A. R. I tak w lutym 2012 r. od podmiotów tych wpłynęła na konto spółki łączna kwota (...) zł; w marcu - (...) zł, w kwietniu - (...) zł, a pierwszej połowie maja - (...) zł. Ponadto w dniu (...) r. wpłynęła jednorazowo na konto skarżącej kwota (...) zł wpłacona przez firmę "(...)" S. C. w Z.

Należy zaznaczyć również, że regularnie wpłat własnych na konto wnioskodawcy dokonuje M. S. (który pobiera od skarżącej spółki wynagrodzenie). W okresie od lutego do połowy maja bieżącego roku, M. S. wpłacił na konto spółki łącznie (...) zł.

W tym stanie rzeczy, należy dojść do wniosku, że na konto spółki wpływają regularnie, w sposób ciągły, stosunkowo znaczne kwoty pieniężne. Uwzględniając oczywisty fakt, że na rachunku bankowym dokonywane są także transakcje obciążeniowe, to jednak łączna kwota transakcji obciążeniowych nie przekracza łącznej kwoty transakcji uznaniowych. Przeciwnie, te ostatnie w sposób wyraźny przekraczają łączne kwoty transakcji obciążeniowych.

Tak więc, w ocenie rozpoznającego wniosek, z pewnością nie ma podstaw do tego, aby stwierdzić, że wnioskodawca nie ma dostatecznych środków na poniesienie chociażby części kosztów postępowania.

Wpis sądowy od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 7.864 zł. W ocenie rozpoznającego wniosek jest to rzeczywiście kwota, której uiszczenie może zachwiać płynność finansową spółki. Mając jednak na uwadze analizy raportu kasowego spółki i jej rachunku bankowego należy stwierdzić, że spółka jest w stanie uiścić jednak część takiego wpisu. W granicach możliwości finansowych spółki jest uiszczenie kwoty 1.000 zł tytułem wpisu sądowego. Jest to jedynie 12% kwoty, którą strona skarżąca byłaby zobowiązana zapłacić, gdyby jej wniosek w ogóle nie został uwzględniony.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.