Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2998579

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 lipca 2018 r.
III SA/Gl 469/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.H. na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.