III SA/Gl 466/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

III SA/Gl 466/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676053

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2015 r. III SA/Gl 466/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w W. oraz U. G. - W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie datowanym na dzień 2 lutego 2015 r. radca prawny D. S. zaskarżył postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z (...) r. nr (...) odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej dwóm podmiotom - a to - "A" sp. z o.o. i U. G. - W. Na mocy zarządzenia z 13 marca 2015 r. pełnomocnik skarżących został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi. Odpis wezwania w tej materii został doręczony dniu 30 marca 2015 r. Do chwili obecnej nie uiszczono wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", stanowi, że sąd administracyjny odrzuca m.in. skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono od niej wpisu. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. rozstrzygnięcie w tej materii może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono w dniu 30 marca 2015 r. Tym samym termin przewidziany na uiszczenie wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Dlatego też w oparciu o art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.