III SA/Gl 414/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2391173

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 listopada 2017 r. III SA/Gl 414/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o.w. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę "A" sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi strony skarżącej (...) r. Skargę kasacyjna od powyższego wyroku nadana została listem poleconym z dnia (...) r., zaadresowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przekazał ją Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w dniu (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. od wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do treści art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W świetle brzmienia powołanego przepisu, miarodajna dla oceny terminowości przedmiotowego środka zaskarżenia jest data złożenia go bezpośrednio w sądzie, który wydał kwestionowane nim rozstrzygnięcie, względnie nadanie go w placówce pocztowej na adres takiego sądu.

W niniejszej sprawie, skarga kasacyjna skierowana została nie na adres sądu, który wydał kwestionowane rozstrzygnięcie a bezpośrednio na adres Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ustawodawca nie określił wprost konsekwencji skierowania skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że w razie wniesienia skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego datą wniesienia jest data przekazania takiej skargi przez NSA do sądu właściwego. Skarga kasacyjna błędnie skierowana do NSA wywoła zatem skutki prawne tylko wtedy, gdy sąd ten przekaże ją właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu przed upływem trzydziestodniowego terminu przewidzianego w art. 177 § 1 p.p.s.a. (tak: postanowienie NSA z 13 grudnia 2004 r. FZ 480/04, postanowienie NSA z 20 grudnia 2006 r. II FSK 1718/06, publ. www.nsa.gov.pl.)

Z akt sprawy wynika, że odpis wyroku tutejszego sądu z dnia (...) r. wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi strony skarżącej (...) r. Wskazany w art. 177 § 1 p.p.s.a. termin do zaskarżenia tego wyroku upływał w dniu (...) r. (poniedziałek). Skarga kasacyjna wniesiona przez stronę skarżącą bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wpłynęła do tegoż Sądu dnia (...) r. (data stempla biura podawczego), i przekazana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu (...) r. Uznać więc należało, że datą wniesienia skargi kasacyjnej jest (...) r., co oznacza, że skarga ta wniesiona została po upływie terminu.

Z uwagi na powyższe skargę kasacyjną należało odrzucić na podstawie art. 178 p.p.s.a. jako wniesioną po upływie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.