III SA/Gl 40/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205185

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 lipca 2021 r. III SA/Gl 40/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) r. skarżąca Spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów.

Postanowieniem z dnia (...) r. sygn. akt III SPP/Gl 23/21 starszy referendarz sądowy zwolnił stronę skarżącą z obowiązku uiszczenia każdorazowej opłaty sądowej w części przekraczającej kwotę (...) zł, a w pozostałym zakresie odmówił przyznania prawa pomocy.

Wobec prawomocnie zakończonego postępowania w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł. Dla dokonania tej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencja zawierająca wezwanie została skutecznie doręczona stronie skarżącej w dniu (...) r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) r.

W wyznaczonym terminie skarżąca Spółka nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod odpowiednim rygorem uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca Spółka, mimo prawidłowego wezwania zawierającego pouczenie o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, nie uiściła wymaganego wpisu.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny

na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.