Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749805

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
III SA/Gl 388/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2015 r., na którą za stronę skarżąca nikt się nie stawił, Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć publikacje na dzień 11 maja 2015 r.

Pełnomocnik strony skarżącej - doradca podatkowy M. P. pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r., wydanego w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Na mocy art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. Natomiast zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Z przepisów powyższych wynika, że aby wniosek o uzasadnienie wyroku mógł odnieść skutek w sprawie musi zapaść wyrok, czyli musi być ogłoszony, w przypadku rozprawy lub podpisany, gdy jest wydawany na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie w chwili złożenia wniosku wyrok nie został wydany, albowiem na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2015 r. Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć publikacje na dzień 11 maja 2015 r. W związku z tym, rozpatrując wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który w przedmiotowej sprawie nie został wydany w chwili złożenia wniosku, należało uznać go za przedwczesny i odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku na podstawie art. 141 § 1, 2 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.