Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 775624

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 grudnia 2010 r.
III SA/Gl 359/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi T.U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii uzupełnienia postanowienia z dnia 10 grudnia 2010 r. postanawia: uzupełnić wysokość kosztów przyznanych doradcy podatkowemu W. N. postanowienia z dnia 10 grudnia 2010 r. o kwotę (...) zł (słownie: (...) złote).

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 10 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał postanowienie w którym przyznał pełnomocnikowi skarżącego - doradcy podatkowemu W.N. - od Skarbu Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w wysokości (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwaną dalej p.p.s.a.) Sąd w przypadku gdy w toku postępowania nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu może wydać uzupełniające postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych.

W sentencji zapadłego postanowienia o przyznaniu pełnomocnikowi skarżącego - doradcy podatkowemu W.N. - kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Sąd zasądził kwotę niższą o (...) zł niż wynika to z podstawy prawnej przywołanej w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 grudnia 2010 r. pomijając kwotę 22% podatku od towarów i usług.

Zgodnie z podstawą prawną powołaną w powyższym postanowieniu wynika, że wysokość kosztów z tytułu udzielonej, a nie opłaconej pomocy prawnej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c wynosi (...) zł. Ponadto wynagrodzenie to powinno być powiększone o podatek od towarów i usług wynoszący 22% ((...) zł).

Ponieważ w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd nie ujął całej kwoty wynagrodzenia pełnomocnika uzupełnił swoje orzeczenie w trybie art. 224 p.p.s.a. o kwotę (...) zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.