III SA/Gl 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657192

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 maja 2019 r. III SA/Gl 275/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 15 maja 2019 r. sprawy ze skargi P. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie: kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) r. P.R. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z (...) r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w K. z (...) r. znak: (...) orzekającą o wymierzeniu skarżącemu kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry w kwocie (...) zł.

Wezwaniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 marca 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) złotych. Wezwanie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie zostało doręczone skarżącemu (...) r. - co potwierdza znajdujące się w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania.

Termin wyznaczony do uiszczenia wpisu, upłynął w dniu (...) r. (poniedziałek). Do chwili obecnej wpis w niniejszej sprawie nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi warunek, którego spełnienie jest konieczne dla nadania jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W związku z powyższym, że skarżący został wezwany w dniu (...) r. do uiszczenia wpisu i w zakreślonym siedmiodniowym terminie do dokonania tych czynności wpisu od skargi w kwocie (...), nie uiścił, skargę należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.