Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067539

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 czerwca 2016 r.
III SA/Gl 27/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. skarżący reprezentowany przez fachowego pełnomocnika wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...).

W treści skargi skarżący zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie o kosztów sądowych.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 marca 2016 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W związku z uprawomocnieniem się ww. postanowienia zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 kwietnia 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 400 zł, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Dla dokonania tej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej zawierającej przedmiotowe wezwanie, zostało ono doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 21 kwietnia 2016 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 28 kwietnia 2016 r. Pomimo prawidłowego wezwania nie uiszczono wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej sprawie pobiera się wpis. Takim pismem w szczególności jest skarga. Natomiast zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma będącego skargą, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania zawierającego pouczenie konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, nie uiścił wymaganego wpisu.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.