Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897504

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 maja 2011 r.
III SA/Gl 2677/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sędziowie WSA: Magdalena Jankiewicz, Renata Siudyka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi R. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.