Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885296

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 października 2012 r.
III SA/Gl 2518/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie gier losowych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.