Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785605

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Gl 242/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) r. tutejszy Sąd oddalił skargę strony skarżącej na ww. decyzję Dyrektora Izby Celnej w K.

Pełnomocnik strony skarżącej wniósł skargę kasacyjną od wyroku tutejszego Sądu.

Zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2015 r. pełnomocnik procesowy skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 1.000 zł.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi kasacyjnej.

Przesyłka, zawierająca to wezwanie, została wysłana na adres kancelarii radcy prawnego, wskazany w skardze kasacyjnej.

Przesyłkę powyższą doręczono skutecznie pełnomocnikowi procesowemu skarżącej w dniu (...) r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to wezwanie, znajdującej się w aktach sądowych sprawy.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w tej sprawie upłynął więc w dniu (...) r.

Strona skarżąca do tej pory nie uiściła wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanej regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi kasacyjnej stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie skutecznie doręczono pełnomocnikowi strony wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w dniu (...) r. Przesyłkę zawierającą wezwanie doręczono pod wskazany w skardze adres kancelarii radcy prawnego. Wezwanie to zostało odebrane przez osobę uprawnioną do odbioru korespondencji, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tej przesyłki, znajdującej się w aktach sprawy.

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu (...) r. Wpis sądowy od skargi kasacyjnej nie został uiszczony do tej pory.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę kasacyjną odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.