III SA/Gl 241/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

III SA/Gl 241/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676846

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 marca 2015 r. III SA/Gl 241/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz na posiedzeniu niejawnym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. sprawy ze skargi O. H. (H.) na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wydobywania kopalin postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić stronie skarżącej wpis od skargi w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. O. H. reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego H. S. złożył skargę na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wydobywania kopalin.

Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik Strony skarżącej cofnął skargę, wnosząc jednocześnie o dokonanie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.) skarżący może rozporządzać skargą, co oznacza, że może zrezygnować z kontynuowania postępowania sądowego cofając skargę.

Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierzałoby to do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że cofnięcie skargi stanowi wyraz rezygnacji strony z kontynuowania wszczętego przez nią postępowania przed sądem administracyjnym (por. B. Dauter (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 159).

Ponadto z art. 60 p.p.s.a. wynika, że Sąd rozpoznający wniosek strony skarżącej w przedmiocie cofnięcia skargi dokonuje w określonych granicach merytorycznej kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia. Sąd ten bowiem musi mieć na względzie by cofnięcie skargi nie zmierzało do obejścia prawa, jak również by wskutek cofnięcia skargi nie pozostały w obrocie prawnym akty lub czynności organów administracji dotknięte wadą nieważności. Tok postępowania sądowego po cofnięciu skargi nie leży zatem w pełni w dyspozycji strony, lecz zależy od wyników dokonanej przez Sąd merytorycznej oceny we wskazanym zakresie. Ratio legis tego rozwiązania wiąże się z umożliwieniem wyeliminowania z obrotu prawnego aktów objętych wadą rażącego naruszenia prawa i nieuznaniem za skuteczne tych czynności, które mają na celu wywołanie skutku niezgodnego z prawem.

Nadto zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Po zbadaniu niniejszej sprawy Sąd uznał, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie 1 postanowienia, natomiast na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.