Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789679

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lipca 2015 r.
III SA/Gl 240/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sędziowie WSA: Małgorzata Herman (spr.), Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2015 r. przy udziale - sprawy ze skargi Gminy O. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia (...) r. Gmina O. zaskarżyła interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Pytanie strony skarżącej dotyczyło kwestii prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków inwestycyjnych związanych z budową oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, w sytuacji gdy inwestycja ta jest następnie wykorzystywana przez jej zakład budżetowy, tj. "A" w O. wykonujący zadania z zakresu gospodarki komunalnej, działający w charakterze odrębnego od Gminy podatnika podatku VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia (...) r. organ, uznając stanowisko Gminy O. za nieprawidłowe, wskazał, że nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie spornych wydatków, z uwagi na to, że utworzony przez skarżącą gminę zakład budżetowy, wykonując zadania z zakresu gospodarki komunalnej działa w charakterze odrębnego od Gminy podatnika podatku VAT.a ponadto wydatki te nie są związane z działalnością opodatkowaną Gminy, gdyż nie wykorzystuje ona przedmiotowej infrastruktury do działalności gospodarczej.

W skardze do tut. Sądu Gmina O. podniosła, że od początku budowy infrastruktury miała zamiar jej wykorzystania do działalności gospodarczej - przy czym wykorzystanie to miało się odbywać i odbywa się poprzez zakład, za jego pośrednictwem, co jest powszechnie przyjętym rozwiązaniem w sektorze samorządowym. Strona skarżąca podkreśliła, że Zakład działa w imieniu i na rzecz gminy. Zdaniem skarżącej Gminy prawo do odliczenia powinno zostać jej przyznane z tego powodu, że odrębność zakładu budżetowego jest wyodrębnieniem czysto formalnym, które nie powinno mieć wpływu na rozliczenie VAT, bo w przeciwnym wypadku przekreślona zostałaby realizacja zasady neutralności oraz równości.

Odpowiadając na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W świetle treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, że postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1725/14, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a., przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy w świetle art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego i są przez niego wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?"

Uznając zatem, że problem będący przedmiotem skargi wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem przedstawionym do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, Sąd stwierdził, że podjęta w tej kwestii uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie miała istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd zawiesił z urzędu niniejsze postępowanie, do czasu podjęcia przez NSA stosownej uchwały w przedmiocie zagadnienia przedstawionego w powyższym postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.