Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 stycznia 2016 r.
III SA/Gl 2293/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. 1 2 3

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Celnej w K. decyzją z dnia (...) r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia "A" sp. z o.o. z siedzibą w C. kary pieniężnej w kwocie (...) zł za urządzanie gry na automatach poza kasynem.

"A" sp. z o.o. z siedzibą w C., zwana dalej "Spółką" złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na powyższą decyzję, wnosząc o jej uchylenie.

W skardze Spółka wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując, że brak wstrzymania wykonalności decyzji skutkować będzie realnym zagrożeniem dla dalszego bytu gospodarczego Spółki i wiążącą się z tym znaczną szkodą oraz trudnymi do odwrócenia skutkami. Sytuacja finansowa skarżącej nie jest stabilna i nawet stosunkowo "nieznaczna" kara finansowa, może prowadzić do zachwiania jej kondycji w stopniu utrudniającym lub nawet uniemożliwiającym dalsze prowadzenie gospodarczej aktywności. Wymierzenie i tym samym wyegzekwowanie wymierzonej Spółce kary pieniężnej może zatem przyczynić się do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a zatem takiego uszczerbku (w tym przypadku o charakterze majątkowym), który nie będzie mógł być usunięty przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

W uzasadnieniu wniosku podano, że na Spółkę nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości (...) zł za urządzenie gier poza kasynem gry. Większość tych spraw znajduje się obecnie na etapie odwołań do właściwych Dyrektorów Izb Celnych, a zatem w każdej mogą zostać wydane decyzje drugoinstancyjne, tym samym ostateczne i wykonalne, na mocy której może nastąpić wyegzekwowanie wymierzonych Spółce kar, a co za tym idzie spowodowanie znacznej szkody w jej majątku.

Spółka załączyła do skargi dokumentację finansową obrazującą jej kondycję gospodarczą, między innymi sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za 2014, z której wynika, że 2014 rok zamknęła stratą w wysokości (...) zł netto.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a. sąd może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wykazanie wystąpienia przesłanek do zastosowania ochrony tymczasowej należy do wnioskującego o jej udzielenie. Wskazać przy tym trzeba, że uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu, które nie daje pewności, a jedynie wiarygodność twierdzenia określonych faktów. W orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce wówczas, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub powrót do stanu pierwotnego.

Mając na uwadze argumentację przedstawioną w złożonym w niniejszej sprawie wniosku Sąd uznał, że skarżąca uprawdopodobniła w wystarczający sposób, że wykonanie zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w K., utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji o wymierzeniu Spółce kary pieniężnej w łącznej wysokości (...) zł, może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki. Podkreślić przy tym trzeba, że jakkolwiek nałożony na Spółkę obowiązek ma charakter świadczenia pieniężnego i z natury rzeczy skutki wykonania takiego świadczenia są niewątpliwie odwracalne, to ocena tej przesłanki nie może się ograniczyć do jej sytuacji materialnej jedynie w kontekście wykonania zaskarżonej decyzji bez jednoczesnego uwzględnienia pozostałych, toczących się przeciwko niej postępowań, dotyczących nałożenia innych kar pieniężnych, w łącznej kwocie (...) zł. Biorąc pod uwagę wskazaną stratę spółki za 2014 r., to jest (...) zł oraz fakt, że główne jej źródło dochodu opiera się na działalności prowadzonej w oparciu o zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych, należało przyjąć, że bezpośrednim skutkiem natychmiastowego wykonania zaskarżonej decyzji (w połączeniu z innymi karami), będzie wzrost strat ekonomicznych przedsiębiorstwa skarżącej. Następstwem powyższego będzie z kolei ograniczenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, jak podała skarżąca, nawet konieczność zupełnego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, co może wiązać się ze zwolnieniami pracowników (podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 30 września 2014 r. sygn. akt II GZ 497/14 oraz w postanowieniu z 4 listopada 2014 r. sygn. akt II GZ 730/14).

Wskazać przy tym trzeba, że wykonanie zaskarżonej decyzji - grożące zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej - stanowi spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. akt FZ 136/04, cytowane (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi". Komentarz do art. 61, LEX 2013).

Mając na uwadze, że skarżąca uprawdopodobniła, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak w sentencji - na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.