Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402179

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 225/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego (odpowiedzialność osoby trzeciej) w kwestii wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. (data na prezentacie) A. W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) r. nr (...) orzekającą o odpowiedzialności podatkowej A. W. jako osoby trzeciej, to jest osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Sp. z o.o. "A" z siedzibą w D.

1)

z zaległości podatkowej z tytułu podatku akcyzowego za miesiąc (...) r. w kwocie (...) zł określonej w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w K. nr (...) z dnia (...) r.;

2)

za odsetki za zwlokę od ww. zaległości w podatku akcyzowym na dzień wydania decyzji w kwocie (...) zł.

W skardze tej strona zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik skarżącej ponownie złożył wniosek o wstrzymanie wykonania. W uzasadnieniu tego wniosku pełnomocnik wskazał, że wniosek jest zasadny chociażby ze względu na zasadność i ilość podniesionych zarzutów dotyczących postępowania odwoławczego. W dalszej części uzasadnienia wniosku pełnomocnik podniósł, że strona nie ma żadnego majątku ani oszczędności, oraz że na mocy orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy pobiera rentę w wysokości (...) zł brutto. Pełnomocnik powołał również orzeczenia sądów administracyjnych oraz wskazał, że w tej sytuacji prawdopodobne jest wystąpienie znacznej szkody i wystąpienie trudnych do odwrócenia skutków dla skarżącej.

Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik strony skarżącej złożył kolejny wniosek w którym po raz kolejny zwrócił uwagę na ciężką sytuacje finansową i materialną strony. Ponadto zaznaczył, że A. W. jest częściowo niezdolna do pracy (orzeczenie ZUS w aktach sprawy) i dostaje rentę w wysokości (...) zł, a także, że nie podejmuje dodatkowej pracy ze względu na chorobę, która wymaga nałożenia odpowiednich środków finansowych celem jej leczenia. Zaznaczył, że z tego świadczenia potrącane są zaległości celne Spółki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Należy przy tym mieć na uwadze, że skoro ustawa przyznaje stronie prawo do wystąpienia do sadu z takim wnioskiem, uzależniając możliwość udzielenia tej stronie ochrony tymczasowe od wystąpienia choć jednej z dwóch wskazanych w powołanym przepisie przesłanek, to obowiązkiem strony jest wskazanie we wniosku okoliczności na poparcie spełnienia przynajmniej jednej z tychże przesłanek. Decyzja o skorzystaniu z możliwości ubiegania się o udzielenie ochrony tymczasowe należy do strony postępowania, jednakże powinna ona mieć świadomość, że uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem uzasadnienia wniosku, poprzez poparcie go stosowanym twierdzeniami i dokumentami na okoliczność spełnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania decyzji (por. postanowienie NSA z 26 listopada 2007 r., II FZ 338-339/07).

Analizując pod tym względem argumentację zaprezentowaną przez pełnomocnika strony w toku niniejszego postępowania wpadkowego uznać należy, że strona skarżąca nie wskazała jednoznacznych dowodów uzasadniających udzielenie jej tymczasowej ochrony ani okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przedstawionym materiale dowodowym.

Podkreślić ponownie trzeba, że to w interesie strony leży takie sformułowanie wniosku, by powołane w nim okoliczności wskazywały na spełnienie przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a. oraz poparcie twierdzeń w tym zakresie stosowanymi dokumentami.

Ważne jest aby o okolicznościach przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji które występują w sprawie sąd miał wiedzę i możliwość zweryfikowania tej wiedzy, a dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie (zwłaszcza co do wysokości wydatków na np. leki, leczenie, czy też utrzymanie) obciążają stronę.

Należy podkreślić, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowane jest już takie stanowisko, iż twierdzenia podnoszone we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji powinny bezwzględnie zostać poparte dokumentami źródłowymi (por. postanowienie NSA z 18 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 502/09, LEX nr 569795).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że żaden z nadesłanych i rozpoznanych wniosków nie spełniał tych wymogów.

Na koniec należy wskazać, że do okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku nie można również zaliczać subiektywnego przeświadczenia strony skarżącej o ewentualnej wadliwości zaskarżonej decyzji. Ta bowiem będzie badana przez Sąd przy rozpoznawaniu skargi co do meritum. Dlatego też powoływanie się na nią na etapie postępowania wpadkowego, poprzedzającego merytoryczne rozpoznanie skargi, nie może być przesądzające.

Wobec powyższego, mając na uwadze wszystkie podniesione już okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach działając na podstawie powołanego wyżej art. 61 § 3 i § 5 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.