Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840345

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 listopada 2015 r.
III SA/Gl 2025/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w kwestii zawieszenia postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.