Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840074

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 listopada 2015 r.
III SA/Gl 2021/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Kandut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w kwestii wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.