Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896463

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
III SA/Gl 2002/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 27 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi I. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.