Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840353

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 listopada 2015 r.
III SA/Gl 1991/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w zakresie wniosku o zawieszenie postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.