Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891390

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 1966/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sędziowie WSA: Magdalena Jankiewicz, Iwona Wiesner (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.