Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067490

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 lipca 2016 r.
III SA/Gl 1832/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...).

W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 września 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł skarżąca zwróciła się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 października 2015 r. odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy. Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem skarżąca pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. wniosła sprzeciw.

Następnie postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 grudnia 2015 r. odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy. Po rozpoznaniu zażalenia z dnia 3 lutego 2016 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt I GZ 160/16 oddalił zażalenie na powyższe postanowienie.

W związku z powyższym w dniu 28 kwietnia 2016 r. wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 4 września 2015 r. w sprawie uiszczenia wpisu sądowego. Dla dokonania tej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej zawierającej przedmiotowe wezwanie, zostało ono doręczone skarżącej w dniu 17 maja 2016 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 24 maja 2016 r. Pomimo prawidłowego wezwania skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej sprawie pobiera się wpis. Takim pismem w szczególności jest skarga. Natomiast zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma będącego skargą, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania zawierającego pouczenie o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, nie uiściła wymaganego wpisu.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.