Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891589

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 grudnia 2012 r.
III SA/Gl 1705/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Orzepowska-Kyć, Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2012 r. przy udziale - sprawy ze skargi L.N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.