Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789673

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1660/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżąca spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,00 zł. Do wykonania powyższego zakreślono siedmiodniowy termin informując zarazem, iż niezastosowanie się do wezwania w terminie wskazanym spowoduje odrzucenie wniesionej skargi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż sąd wysłał wezwanie na adres wskazany w skardze. Wezwanie było dwukrotnie awizowane (...) r. i (...) r., o czym strona była informowana poprzez umieszczenie zawiadomienia o tym fakcie na drzwiach adresata. Wobec powyższego wezwanie zostało uznane za skutecznie doręczone (...) r. Należny wpis sądowy do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata - art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.). Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków (art. 211 p.p.s.a.). Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 p.p.s.a.) Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wysłane przez Sąd do strony skarżącej należy uznać za doręczone z upływem dnia (...) r., zgodnie z art. 73 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy nie jest to możliwe na drzwiach adresata. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w powyżej pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Powyżej opisany warunek został w sprawie dotrzymany. Wezwania doręczonego we wskazanym powyżej trybie w dniu (...) r., strona w terminie, który upłynął (...) r., nie wykonała.

W tym stanie rzeczy na podstawie wskazanych wyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.