Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644856

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 lutego 2015 r.
III SA/Gl 1645/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie S. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 29 października 2014 r.

Skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 30 listopada 2014 r., czyli po upływie terminu do jej wniesienia (termin ten upływał 28 listopada 2014 r.).

W odpowiedzi na skargę, organ odwoławczy wniósł o jej odrzucenie wskazując, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi nie został zachowany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwaną dalej p.p.s.a. - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

Stosownie zaś do art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie, decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. wraz z prawidłowym pouczeniem o możliwości, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach doręczono stronie skarżącej w dniu 29 października 2011 r. Zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a., rozpoczął swój bieg w dniu 30 października 2014 r., a zakończył się z upływem dnia 28 listopada 2014 r. Tymczasem z akt sprawy wynika, że strona skarżąca wniosła skargę w dniu 30 listopada 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a zatem po upływie terminu o jakim mowa w art. 53 § 2 p.p.s.a., co czyni skargę spóźnioną.

Z powyższych względów skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.