Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897892

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 maja 2011 r.
III SA/Gl 1643/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.