Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789670

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1577/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner na posiedzeniu niejawnym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi P. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r. oddalił skargę P. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia (...) r. Pełnomocnik Strony skarżącej - radca prawny Z. B. złożył skargę kasacyjną od opisanego wyroku Sądu.

Zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2015 r. pełnomocnik Strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od niniejszej skargi kasacyjnej w kwocie 750 zł. Zarządzenie zawierało informację, iż wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku. Nadto wskazano, że nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi kasacyjnej.

Przesyłka zawierająca odpis tego zarządzenia została doręczona na adres pełnomocnika Strony skarżącej, wskazany w skardze, w dniu (...) r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na mocy art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- zwanej dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, przy czym zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Co więcej, zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie Pełnomocnik Strony skarżącej został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 750 zł. Zakreślony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem (...) r., przy czym wymagana kwota nie została uiszczona. Nadto P. G. nie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 239 p.p.s.a., a wniosek o przyznanie prawa pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, nie został przez Stronę skarżącą złożony.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż skarga kasacyjna złożona przez P. G. w przedmiotowej sprawie podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.