Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811183

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 lutego 2015 r.
III SA/Gl 1562/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty - zwrotu odsetek od zaległości podatkowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. L. reprezentowany przez pełnomocnika - doradcę podatkowego A. K. pismem z dnia (...) r. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia (...) r., nr (...), odmawiającą stwierdzenia nadpłaty - zwrotu odsetek od zaległości podatkowych zapłaconych do decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. nr (...) za okres od dnia (...) r. do dnia (...) r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 grudnia 2014 r. pełnomocnik Strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie (...) zł. W treści wezwania stwierdzono, iż wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku, a brak uiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca odpis opisanego wezwania została doręczona na adres pełnomocnika reprezentującego M. L., wskazany w skardze, w dniu 18 grudnia 2014 r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy. Wymagany wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. - Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy), chyba, że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

W rozpoznawanej sprawie Strona skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi, albowiem skuteczne doręczenie wezwania pełnomocnikowi M. L. miało miejsce w dniu 18 grudnia 2014 r., o czy świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy. Zakreślony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 29 grudnia 2014 r., przy czym wymagana kwota nie została uiszczona. Nadto stronie skarżącej nie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 239 p.p.s.a., a wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, nie został w niniejszej sprawie złożony.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.