Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 865413

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
III SA/Gl 144/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług (odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości podatkowe) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. (data nadania w urzędzie pocztowym) D. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług (odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości podatkowe). Wraz ze skargą skarżący wniósł wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z 17 marca 2011 r. Referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy. Postanowienie to zostało doręczone w dniu (...) r. i nie zostało zaskarżone.

Pismem z dnia (...) r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) w terminie 7 dni od doręczenia wezwania po rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r. co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania znajdującego się w aktach przedmiotowej sprawy.

Skarżący D. J. nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata - art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej w skrócie p.p.s.a. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków (art. 211 p.p.s.a.). Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 p.p.s.a.) Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie skarżącemu doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w dniu (...) r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął w dniu (...) r. Strona skarżąca jednak do tej pory nie wykonała wezwania.

W tym stanie rzeczy na podstawie wskazanych wyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.