Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663947

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
III SA/Gl 1424/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę na powołane wyżej postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K.

Pismem z dnia 12 lutego 2015 r. Sąd wezwał stronę do uiszczenia wpisu w kwocie 422 zł od wniesionej skargi zakreślając siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia. W piśmie pouczono jednocześnie stronę, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Z uwagi na nieobecność adresata przesyłka powyższa została dwukrotnie awizowana: w dniu 27 lutego i 9 marca 2015 r. A zatem doręczenie, w trybie art. 73 § 4 w zw. z art. 73 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) nastąpiło w dniu 13 marca 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to wezwanie, znajdującego się w aktach sądowych sprawy.

Strona skarżąca do tej pory nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanej regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Art. 73 § 1 p.p.s.a. stanowi, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2.

Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2).

Art. 73 § 3 p.p.s.a. stanowi, że w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.

W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4 p.p.s.a.).

Przenosząc powołane regulacje na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że przesyłka pocztowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi została zaadresowana na adres wskazany przez stronę. Została ona doręczona stronie, w trybie art. 73 § 1 i 4 p.p.s.a.) w dniu 13 marca 2015 r. (tekst jedn.: w czternastym dniu licząc od pierwszego awiza dokonanego w dniu 27 lutego 2015 r.), co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to wezwanie (w aktach sądowych sprawy).

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku nie wykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 20 marca 2015 r. Wpis sądowy nie został uiszczony do tej pory.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.