Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789655

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1411/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta R. na interpretację indywidualna Ministra Finansów z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług. postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. (data nadania) Miasto R. wniosło bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług.

Pismem z (...) r. Sąd przesłał skargę organowi odwoławczemu. Skarga wpłynęła do organu odwoławczego w dniu (...) r.

W dniu (...) r. skarga ponownie wpłynęła do sądu - organ odwoławczy dostarczył ponownie skargę wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwaną dalej w skrócie p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. (skargi na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach), można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Zaś zgodnie z art. z art. 53 § 2 w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczono stronie skarżącej w dniu (...) roku, co wynika z kopii pocztowego dowodu doręczenia przesyłki znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy. Wobec powyższego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu (...) r. I co prawda w tej dacie ((...) r.), tj. przed upływem terminu do jej wniesienia, skarga wpłynęła do Sądu. Nie zachowano jednak trybu określonego w art. 54 § 1 p.p.s.a. polegającego na pośrednictwie organu odwoławczego. Jakkolwiek okoliczność powyższa nie może stanowić samoistnej przesłanki odrzucenia skargi, jednak jej terminowość należy ocenić według daty wpływu skargi do organu odwoławczego (liczy się data nadania przez sąd). Ponieważ, jak to wykazano wyżej, skargę do organu odwoławczego przekazano (...) r. a więc już po upływie 30 dni od doręczenia skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dlatego nie można mówić o zachowaniu przez skarżącego terminu.

W związku z powyższym, w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz przy zastosowaniu art. 58 § 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.