III SA/Gl 1228/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644633

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2015 r. III SA/Gl 1228/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Wujek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 30 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił S. P. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w postaci wpisu od skargi kasacyjnej. Ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na wskazane wyżej orzeczenie (vide: postanowienie z 3 listopada 2014 r. sygn. akt I FZ 364/14) zarządzeniem Z-pcy Przewodniczącego Wydziału z (...) r. wezwano działającego w sprawie pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 1.413,00 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Wezwanie to jak wynika z akt sprawy przesłane zostało na adres kancelarii i doręczone w sposób skuteczny 8 grudnia 2014 r.

W terminie wyznaczonym, który upłynął bezskutecznie 15 grudnia 2014 r. (tekst jedn.: w poniedziałek) skarżąca nie uiściła żądanego wpisu od skargi kasacyjnej, mimo iż treść wezwania wskazywała na możliwość dokonania płatności gotówką w kasie tut. Sądu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi kasacyjnej w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżąca będąc prawidłowo wezwana do opłacenia skargi kasacyjnej w kwocie 1.413,00 zł,

tj. w wysokości określonej w § 1 pkt 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), nie zastosowała się do powyższego - stąd wniesioną skargę kasacyjną w myśl cyt. wyżej przepisu, należało odrzucić.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.