Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789642

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 lipca 2015 r.
III SA/Gl 1206/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie M.W. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 30 kwietnia 2015 r., natomiast przesyłka zawierająca skargę została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 1 czerwca 2015 r. i była adresowana bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Do tutejszego Sądu przesyłka wpłynęła 3 czerwca 2015 r.

W dniu 9 czerwca 2015 r. skarga ta została przekazana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach organowi właściwemu, tj. Dyrektorowi Izby Celnej w K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwana dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia.

Jednym z warunków dopuszczalności skargi jest wniesienie jej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. O zachowaniu trzydziestodniowego terminu decyduje więc data nadania skargi do właściwego organu administracji, za pośrednictwem którego należy ją wnieść do sądu.

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd przekazuje ją właściwemu organowi.

O zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd na adres właściwego organu administracji publicznej, gdyż to właśnie poprzez złożenie skargi do organu następuje wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego (postanowienie NSA: z dnia 13 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 158/08, z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 546/08 i z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 711/08).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej 30 kwietnia 2015 r. Jak wynika z akt sprawy przesyłka zawierająca skargę została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 1 czerwca 2015 r. i wpłynęła do Sądu w dniu 3 czerwca 2015 r. W dniu 9 czerwca 2015 r. skarga została nadana przez tutejszy Sąd na adres właściwego organu, tj. Dyrektora Izby Celnej w K., za pośrednictwem którego powinna była zostać wniesiona do sądu (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Oznacza to, że skarga została wniesiona do Sądu za pośrednictwem organu dopiero w dniu 9 czerwca 2015 r., a więc po upływie terminu do jej wniesienia, który upływał w dniu 1 czerwca 2015 r.

W tej sytuacji skargę należało uznać za spóźnioną, gdyż została złożona z uchybienie terminu, o jakim mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. Uchybienie to skutkuje odrzuceniem skargi.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. obowiązany był orzec jak w sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanego przepisu Sąd orzekł jak w punkcie 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.